آتش سوزی مراتع پشت سد انامق و اطفاء حریق توسط آتش نشانی و پرسنل پادگان مرند به گزارش اخبار به روز مرند :آتش سوزی مراتع پشت سد انامق و اطفاء حریق توسط آتش نشانی و پرسنل پادگان مرند. این آتش سوزی در ساعت ۱۵بطور کامل مهار گردید.  

آتش سوزی مراتع پشت سد انامق و اطفاء حریق توسط آتش نشانی و پرسنل پادگان مرند

به گزارش اخبار به روز مرند :آتش سوزی مراتع پشت سد انامق و اطفاء حریق توسط آتش نشانی و پرسنل پادگان مرند.

این آتش سوزی در ساعت ۱۵بطور کامل مهار گردید.

photo_2017-06-15_04-35-11

photo_2017-06-15_04-35-16

photo_2017-06-15_04-35-20

photo_2017-06-15_04-35-24

photo_2017-06-15_04-35-27

photo_2017-06-15_04-35-33

photo_2017-06-15_04-35-38

photo_2017-06-15_04-35-45