با تجهیز کارگاه ، تقاطع زیر گذر روستای دولت آباد عملیاتی می شود .

با تجهیز کارگاه ، تقاطع زیر گذر روستای دولت آباد عملیاتی می شود .

این کارگاه در بازه زمانی یک هفته مورد تجهیز کامل قرار خواهد گرفت و عملیات احداث تقاطع آغاز خواهد شد .

DSC_0031 DSC_0029 DSC_0026