آگهی تجدید مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری مرند سال ۹۴ شهرداری مرند در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژهای ذیل را بر اساس فهرست بهاء سال ۹۳ (بدون تعدیل) به استناد ماده ۵و۶ آئین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید شهرداری مرند در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژهای ذیل را بر […]

آگهی تجدید مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری مرند سال ۹۴

آگهی تجدید مناقصه پروژه های عمرانی شهرداری مرند سال 94

شهرداری مرند در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژهای ذیل را بر اساس فهرست بهاء سال ۹۳ (بدون تعدیل) به استناد ماده ۵و۶ آئین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
دانلود فایل آگهی