در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد: ضمنا اضافه می شود تبلیغات انتخاباتى از روز پنجشنبه مورخه 90/12/04 آغاز مى شود و تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه […]

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد:

ضمنا اضافه می شود تبلیغات انتخاباتى از روز پنجشنبه مورخه 90/12/04 آغاز مى شود و تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 90/12/11 یعنی تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ راى ادامه خواهد داشت.

رضوانى
فرماندار مرکز حوزه انتخاببیه مرند و جلفا