امام جمعه یامچی بااشاره به سالگرد لغو قانون کاپیتولاسیون درسال ۵۸اظهار داشت: :قانون کاپیتولاسیون به عنوان سند بردگی ملتها،نشان دهنده ی خوی استکباری وسلطه جویانه  قدرت های غربی وآمریکا درتاریخ گذشته آنها تا به امروز بوده است. به گزارش اخبار به روز مرند:حجت الاسلام والمسلمین هادوی با تبیین وظیفه صلیب سرخ مبنی بر حفاظت […]

 

امام جمعه یامچی بااشاره به سالگرد لغو قانون کاپیتولاسیون درسال ۵۸اظهار داشت:
:قانون کاپیتولاسیون به عنوان سند بردگی ملتها،نشان دهنده ی خوی استکباری وسلطه جویانه  قدرت های غربی وآمریکا درتاریخ گذشته آنها تا به امروز بوده است.
به گزارش اخبار به روز مرند:حجت الاسلام والمسلمین هادوی با تبیین وظیفه صلیب سرخ مبنی بر حفاظت ازکرامت انسانهاوکمک به قربانیان جنگ ها وحوادث گوناگون ازبی تفاوتی ورفتارتبعیض آمیز آنان درمقابل جنگ نابرابر سعودی ،یهودی عربستان به شدت انتقاد کرده افزودند:
حدود ۴۰روزی که یک ملت بی دفاع ومظلوم مورد حملات بی رحمانه هواپیماهای جنگی عربستان واسرائیل واقع شده است وبی سابقه ترین جنایات جنگی در یمن رخ می دهد درحالی که صلیب سرخ وسازمان های دفاع ازحقوق بشردر سکوت مرگبار به سرمی برند.
امام جمعه یامچی روسای جمهور آمریکا رااز منفورترین وبی آبروترین چهره های سیاسی دنیا دانسته ودرباره علت بی آبرویی آنها گفتند:آنان باحمایت همه جانبه ازهمه جانیان ونادیده گرفتن حق ملت های مظلوم درنظر ملت های دنیا هیچ اعتباری ندارند.