به گزارش اخبار به روز مرند :امام جمعه یامچی :کمپ دیوید را کانون توطئه وتصمیم برای برهم زدن آرامش منطقه وجهان اسلام دانسته،نجات ریاض ازباتلاق یمن ،تامین اهداف ومنافع رژیم صهیونیستی درجهت انحراف توجه ج.امع اسلامی ازمسئله  فلسطین وجایگزین جنگ عرب-عرب به جای جنگ عرب-صهیونیسم  رااز اهداف نشست شیوخ مرتجع عرب درکمپ دیویدبرشمرد. حجت الاسلام […]

به گزارش اخبار به روز مرند :امام جمعه یامچی :کمپ دیوید را کانون توطئه وتصمیم برای برهم زدن آرامش منطقه وجهان اسلام دانسته،نجات ریاض ازباتلاق یمن ،تامین اهداف ومنافع رژیم صهیونیستی درجهت انحراف توجه ج.امع اسلامی ازمسئله  فلسطین وجایگزین جنگ عرب-عرب به جای جنگ عرب-صهیونیسم  رااز اهداف نشست شیوخ مرتجع عرب درکمپ دیویدبرشمرد.
حجت الاسلام هادوی  در ادامه باتبریک عیدبزرگ مبعث گفتند:بزرگترین پیام بعثت پیامبراکرم (ص)درزمان حاضر برای مبارزه ی همه جانبه بانظام سلطه ضرورت همگرایی ووحدت وانسجام اسلامی در جهان اسلام است.
ایشان با اشاره به روز جهانی خانواده،آنرا بهترین کانون کوچک اجتماع برشمرد وافزودند:خانواده نقش سرنوشت سازی دراصلاح فساد جامعه داردوبایستی پدران ومادران به عنوان استوانه های کانون خانواده دربرابر تهاجم همه جانبه ی اعتقادی وفرهنگی بیگانگان هشیاربوده وازفرزندان خود محافظت نمایند.
خطیب جمعه یامچی همچنین در خاتمه با اشاره به مذاکرات هسته ای، افزود: 

اظهارات ونوشته های غیرمسئولانه ومداخله جویانه مقامات آمریکایی وغرب درزمان برگزاری  مذاکرات هسته ای گفت:
تیم مذاکرات کننده باید بادقت ووسواسیت بیشتر مراقب زیاده خواهی ها ومواضع دوپهلوی طرف های مذاکره کننده باشند وامیدآنان از راهیابی وبازرسی ازمراکزحساس هسته ای ،نظامی وموشکی ایران را به ناامیدی مبدل نمایند.