كمسيون نظارت مجمع امور صنفي شهرستان مرند در اطلاعيه اي،به اطلاع كليه اعضاي اين اتحاديه محترم ابلاغ نموده كه فردا مورخه 25 ارديبهشت ماه انتخابات هيات مديره جديد اتحاديه عكاسان و خدمات كامپيوترو صنوف مربوطه فردا راس ساعت 10 صبح الي 13 ظهر در محل ساختمان جديد مجمع امور صنفي شهرستان مرند برگزار خواهد شد […]

كمسيون نظارت مجمع امور صنفي شهرستان مرند در اطلاعيه اي،به اطلاع كليه اعضاي اين اتحاديه محترم ابلاغ نموده كه فردا مورخه 25 ارديبهشت ماه انتخابات هيات مديره جديد اتحاديه عكاسان و خدمات كامپيوترو صنوف مربوطه فردا راس ساعت 10 صبح الي 13 ظهر در محل ساختمان جديد مجمع امور صنفي شهرستان مرند برگزار خواهد شد .

كليه اعضاي محترم با در دست داشتن كارت ملي براي انتخاب هيات مديره جديد اين اتحاديه  شخصا مراجعه و از بين 12 نفر 5 نفر بغنوان اعضاي اصلي و 2 نفر ذخيره را به مدت 4 سال انتخاب خواهند كرد