انتصاب درهيئت هاي ورزشي شهرستان مرند. علی نجاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند در گفتگو با خبرنگار صدا وسیما در مرند اظهار داشت : سلمان غريبه رئيس هيئت اسكيت شهرستان مرندشد  وی افزود سلمان غريبه يكي ازفرهنگيان شهرستان مرند ومعاون پرورشي دبيرستان اميرالمومنين(ع)وداراي تحصيلات كارشناسي حقوق وسوابق درخشان ورزشي ذيل مي باشد. 1.مشاور(افتخاري)حقوقي […]

انتصاب درهيئت هاي ورزشي شهرستان مرند.
علی نجاری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند در گفتگو با خبرنگار صدا وسیما در مرند اظهار داشت :

سلمان غريبه رئيس هيئت اسكيت شهرستان مرندشد

 وی افزود سلمان غريبه يكي ازفرهنگيان شهرستان مرند ومعاون پرورشي دبيرستان اميرالمومنين(ع)وداراي تحصيلات كارشناسي حقوق وسوابق درخشان ورزشي ذيل مي باشد.


1.مشاور(افتخاري)حقوقي هيئت هاي ورزشي شهرستان مرند
2.عضوستادتوسعه ورزش شهرستان
3.عضوستادصعودهمگاني شهرستان
4.مسئول كميته انضباطي هيئت ورزش روستايي وعشايري