دكتر حسن نژاد در گفتگو با خبر نگار صداو سيما باانتقاد از شهرداري مرند در خصوص واگذاري مكان و زمين براي احداث و راه اندازي بانك شهر در محله آغ زمي گفت پيرو وعده هاي كه در زمان انتخابات براي مردم شريف مرند در خصوص راه اندازي امكانات خدماتي و رفاهي براي شهروندان مخصوصا در […]

دكتر حسن نژاد در گفتگو با خبر نگار صداو سيما باانتقاد از شهرداري مرند در خصوص واگذاري مكان و زمين براي احداث و راه اندازي بانك شهر در محله آغ زمي گفت پيرو وعده هاي كه در زمان انتخابات براي مردم شريف مرند در خصوص راه اندازي امكانات خدماتي و رفاهي براي شهروندان مخصوصا در محله محروم آغ زمي باوجود جمعيت از داشتن برخي از امكانات دولتي و دسترسي آسان با مشكلاتي مواجه هستند .افزود با وجود منموع بودن افزايش شعبه بانك شهر در كشور و همچنين لزوم كاهش تعداد شعبات بانك ها اينجانب به وعده هاي كه داده بودم از هيچ كوششي در يغ نكرده و نخواهم كرد و با آن عهدي كه با مردم بسته ام همچنان بعنوان خادم امام رضا (ع) در خدمت مردم شريف شبانه روزي هستم و تلاش مي كنم و خودم را درمقابل اين همه مهر محبت مردم هميشه مديون مي دانم .
عضو كمسيون اقتصادي مجلس در ادامه افزود بنده با هزاران دردسر و همچنين تعطيلي يك شعبه از بانك شهر در يكي از شهرهاي كشور مجوز تاسيس اولين بانك شهر را در شهرستان مرند محله آغ زمي اخذ كردم ، و مقرر گرديد ه بودتا شهرداري مرند 200 متر زمين تجاري را براي احداث ساختمان بانك شهر در اين محله در اختيار بانك قرار بدهد متا سفانه در جلسه شوراي شهر با اين استدال كه مديريت بانك شهر در تبريز هيچگونه نقشي در اخذ مجوز اين بانك در شهر مرند نمي باشد موافقت خودشان را اعلام نموده بودندولي هنوز عملي نگرديده است .
دكتر حسن نژاد اظهار كرد طبق توافقي كه با شهرداري و شوراي شهر انجام گرديده بود قرار براين شده بود تا آماده سازي ساختمان شهرداري مرند مكاني براي بانك شهر در محوطه حياط شهرداري جديد قرار دهد و اراه ندازي بانك شهر در مرند هيچگونه ربطي به مديريت بانك شهر در تبريز نداشته و اين تنها با تعامل بين نماينده و شوراي محترم و شهردار پر تلاش مرند توافق گرديده است .

عضو شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي در ادامه گفت حال اگر شهرداري مرند تمايلي براي واگذاري زمين براي احداث بانك شهر در محله آغ زمي را ندارد سريعا اعلام كند تا بنده با همت خيرين و شهروندان براي تهيه مكان مناسب بانك شهر در محله آغ زمي اقدامات بعدي را سريعا انجام دهيم ، وي تسريح كرد مجوز بانك شهر را به غير از محله آغ زمي به جاهاي ديگري نخواهيم برد .

دكتر حسن نژاد در خاتمه افزود منطقه آغ زمي يكي از مناطق محروم و فاقد هر گونه امكانات خدماتي و حتي دستگاه خود پرداز براي انجام امورات بانكي مردم اين منطقه را با مشكلاتي مولاجه ساخته و تا آنجا كه در توان داريم براي خدمت بيشتر به مردم شريف ومخصوصا مناطق محروم خودمان را تكليف برادعاي خدمتگذاري مي دانيم