رئیس مرکز حوزه انتخابات شهرستانهای مرند و جلفا با اعلام این مطلب گفت تاکنون فرید فائق – زکریا گل پرور – زهرا قنبرزاده – و حسین عسگری ثابت انصراف خودشان را بصورت کتبی با مراجعه به فرمانداری اعلام نمودند  بهنام رضوانی افزود بدین ترتیب تا به امروز تعداد کاندیداهای شهرستانهای مرند و جلفا از 19 […]

رئیس مرکز حوزه انتخابات شهرستانهای مرند و جلفا با اعلام این مطلب گفت تاکنون فرید فائق – زکریا گل پرور – زهرا قنبرزاده – و حسین عسگری ثابت انصراف خودشان را بصورت کتبی با مراجعه به فرمانداری اعلام نمودند 

بهنام رضوانی افزود بدین ترتیب تا به امروز تعداد کاندیداهای شهرستانهای مرند و جلفا از 19 نفر ثبت نام کننده به 15 نفر رسید