اگر شهروندان مرندي و يا هر رهگذري كافي بود به شهرداري مرند مراجعه كرده باشد و با صداي دلنشين و برخورد گرم ايشان گره گشايي مشكلات را از درون و جسم آدمي پاك ميكردناراضي آشنا نباشد ، هميشه با تبسم و برخورد انسانه دوستانه با مراجعه كننده گان موجب رضايتمندي شهروندان را گردديده و براي […]

اگر شهروندان مرندي و يا هر رهگذري كافي بود به شهرداري مرند مراجعه كرده باشد و با صداي دلنشين و برخورد گرم ايشان گره گشايي مشكلات را از درون و جسم آدمي پاك ميكردناراضي آشنا نباشد ،
هميشه با تبسم و برخورد انسانه دوستانه با مراجعه كننده گان موجب رضايتمندي شهروندان را گردديده و براي ايشام همه محترم و عزيز بود از كارگر و كارمند و رئيس اداره و مسئولين ارشد .
حاج علي خوش تركيب در طول 30 سال خدمت باارزش در شهرداري مرند بعنوان رئيس دفتر شهرداري وچند سالي هم در فرمانداري مشغول ارائه خدمات به شهروندان بود اخير درست كه از كار اداري بازنشته شده ،ولي اين مهر و محبتي كه در دل مردم و شهروندان دارد هميشه و در همه حال يادش را گرامي داشته و از خداوند متعال براي خدمات بيشتر در ساير امورات زندگاني ايشان و خانواده محترمشان رامسئلت مينماييم

از طرف جمعي از اهال قدر شناس شهر تاريخي مرند