مدیر کل زندانهای استان به همراه روسای واحدهای ستادی اداره کل با حضور در زندان مرند از کلیه قسمتهای آن بازدید نمودند.

محمدیاری در این جلسه با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین ( ع ) یکی از اهداف اصلی بازرسی های دوره ای را نظارت بر نحوه اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمانی عنوان و اعلام نمود ،با بررسی عملکرد واحدها ، نقاط قوت و ضعف در زندان  شناسایی و با بهبود نقاط ضعف اهداف سازمانی محقق خواهد شد .

ایشان ضمن تقدیر از اقدمات انجام یافته به مسئولین زندان توصیه نمود با مطالعه و بررسی نواقصات  و ایرادات اعلامی از سوی بازرسین و تلاش در راستای رفع آنها ،  اهداف سازمانی محقق خواهد شد .

در این بازدید روسای حفاظت، بازرسی ، فرهنگی و تربیتی، قضایی و بهداشت و درمان و اشتغال و حرفه آموزی اداره کل با حضور در داخل بند به صورت رودر رو مسائل و مشکلات زندانیان را استماع  و ارشادات و راهکارهای لازم را به آنان ارائه نمودند.

خانی دادیار ناظر زندان به همراه بخشی زاده دادیار شعبه  پنجم دادسرای شهرستان مرند  به همراه بازدید کنندگان جهت بررسی مشکلات زندانیان در داخل بند حضور یافته ضمن استماع مسائل و مشکلات آنان راهنماییهای لازم را ارائه نمودند .

پس از اتمام بازدید جلسه جمع بندی با حضور مدیر کل زندانهای استان و کلیه بازدیدکنندگان در زندان برگزار گردیدکه در ابتدا جباری رئیس بازرسی اداره کل و سرپرست گروه بازدید کننده  ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام یافته گزارشی از عملکرد واحدها را مطرح و در ادامه کلیه واحدها گزارشات خود را از عملکرد واحدها به محضر مدیر کل ارائه نمودند .

بازدید مدیر کل و روسای واحدهای ستادی اداره کل از زندان مرند

بازدید مدیر کل و روسای واحدهای ستادی اداره کل از زندان مرند

بازدید مدیر کل و روسای واحدهای ستادی اداره کل از زندان مرند

بازدید مدیر کل و روسای واحدهای ستادی اداره کل از زندان مرند

بازدید مدیر کل و روسای واحدهای ستادی اداره کل از زندان مرند

بازدید مدیر کل و روسای واحدهای ستادی اداره کل از زندان مرند