به گزارش اخبار به روز مرند :معاون استاندار آذربایجان شرقی از کارخانه خاک چینی و تعدادی از پروژه های شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان حجت کوه کمر بازدید و در جریان روند کاری و مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.   بازدید از کارخانه خاک چینی بازدید از مجتمع آموزش عالی سلامت بازدید از […]

به گزارش اخبار به روز مرند :معاون استاندار آذربایجان شرقی از کارخانه خاک چینی و تعدادی از پروژه های شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان حجت کوه کمر بازدید و در جریان روند کاری و مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

 

بازدید از کارخانه خاک چینی

DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0011 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0032 DSC_0036

بازدید از مجتمع آموزش عالی سلامت

DSC_0050 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0064 DSC_0066

بازدید از خانه بهورز

DSC_0072 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0078 DSC_0080

بازدید از کلینیگ تخصصی در حال احداث ( بیمارستان رازی )

DSC_0083 DSC_0087 DSC_0090 DSC_0094DSC_0097 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0110

بازدید از محل احداث بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی شهرستان در محل شهر ک ولیعصز 

DSC_0122 DSC_0127 DSC_0131

بازدید از محل احداث ساختمان دیالیز در محل بیمارستان حجت کوه کمر باتوسط خیر ساز  مرندی 

DSC_0136 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0146