فرماندار مرنددر گفتگو با خبرنگار صداو سیما در شهرستان مرند با اعلام این خبر گفت گفت در این مرحله از انتخابات شوراها ی اسلامی در شهرستان مرند از رشد ۴۰ درصدی داوطلبان را دارد واین نشانه علاقمندی مشارکت شهروندان در عمران و توسعه شهر و روستا را میرساند . رضوانی با اشا ره به اینکه […]

فرماندار مرنددر گفتگو با خبرنگار صداو سیما در شهرستان مرند با اعلام این خبر گفت گفت در این مرحله از انتخابات شوراها ی اسلامی در شهرستان مرند از رشد ۴۰ درصدی داوطلبان را دارد واین نشانه علاقمندی مشارکت شهروندان در عمران و توسعه شهر و روستا را میرساند .

رضوانی با اشا ره به اینکه از این تعدا د ۹۸ نفر شامل شهر مرند که ۸ نفر از کاندیداها زن می باشند ،۲۳ نفر شهر یامچی یکنفر زن  – ۲۰ نفر شهر کشکسرای ۲ نفر زن -۲۴ نفر بناب مرند یک نفر زن  و ۱۷ نفر شهر زنوزثبت نام کرده اند که بدین ترتیب تعداد کاندیداهای زن در ۵ شهر به ۱۲نفر رسید

وی همچنین کاندیداهای ثبت نهایی شده در بخش مرکزی را ۵۱۱ نفر ذکر کرد و گفت از این تعداد ۵ نفر زن می باشند -در بخش یامچی هم ۱۱۰ نفر ثبت نام نمودند که ۴ نفر زن می باشند .

رئیس ستاد انتخابات شهرستان مرند اظهار کرد بدین ترتیب از بین ۸۰۴ نفر کاندیدا۲۱   نفر زن و بقیه مرد می باشند