جناب سرهنگ طاحونی بدینوسیله در گذشت مادر زن گرامی جنابعالی را به شما فرمانده فدا کار و سخت کوش در عرصه امنیت و انتظامی  شهرستان مرند و خانواده محترمتان  تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای شادی روح آنمرحوم  طلب مغفرت مینماییم  از طرف :اصحاب رسانه و خبر نگاران شهرستان مرند 

جناب سرهنگ طاحونی بدینوسیله در گذشت مادر زن گرامی جنابعالی را به شما فرمانده فدا کار و سخت کوش در عرصه امنیت و انتظامی  شهرستان مرند و خانواده محترمتان  تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای شادی روح آنمرحوم  طلب مغفرت مینماییم 

از طرف :اصحاب رسانه و خبر نگاران شهرستان مرند 

download ۱۱۱۱۱۱۱۱-۱