تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور روزنامه‌های امروز کشور، عناوین صفحه نخست خود را به خبرهایی همچون سخنان رئیس‌جمهور در گلستان، پیوستن دانش‌آموزان و دانشجویان آمریکایی به معترضان، واکنش‌ها نسبت به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان و جنایت نفتی سعودی‌ها اختصاص دادند. تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) در قسمت پایین،قابل مشاهده است:

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

روزنامه‌های امروز کشور، عناوین صفحه نخست خود را به خبرهایی همچون سخنان رئیس‌جمهور در گلستان، پیوستن دانش‌آموزان و دانشجویان آمریکایی به معترضان، واکنش‌ها نسبت به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان و جنایت نفتی سعودی‌ها اختصاص دادند.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) در قسمت پایین،قابل مشاهده است:

۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۶۴_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۶۲_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۶۱_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۶۰_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۵۶_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۵۷_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۵۸_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۵۹_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۴_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۵_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۶_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۷_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۸_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۵۰_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۹_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۵۱_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۵۲_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۵۳_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۳_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۲_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۱_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۰_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۴۰_PhotoL - Copy ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۹_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۸_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۷_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۶_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۵_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۲۴_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۲۵_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۲۶_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۲۷_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۲۸_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۲۹_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۰_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۱_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۳_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۳۴_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۲۳_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۱۲۰۰۰۰۲۲_PhotoL