جمعی  از اولیاءدانش آموزان مدرسه ابتدایی نوراسلام مرند (دکتر فرهمند)با ارسال نامه ای به دفتر مدیریت سایت از تلاش ها وزحمات مضاعف مدیر محترم مدرسه سرکار خانم رضالو و انجمن اولیاءاین مدرسه در جهت باز سازی و مرمت دیوار محوطه مخروبه دیوار که سالها بود بعلت کهنه و فرسوده بودن موجب نگرانی خانواده ها و […]

جمعی  از اولیاءدانش آموزان مدرسه ابتدایی نوراسلام مرند (دکتر فرهمند)با ارسال نامه ای به دفتر مدیریت سایت از تلاش ها وزحمات مضاعف مدیر محترم مدرسه سرکار خانم رضالو و انجمن اولیاءاین مدرسه در جهت باز سازی و مرمت دیوار محوطه مخروبه دیوار که سالها بود بعلت کهنه و فرسوده بودن موجب نگرانی خانواده ها و دانش آموزان بود توانستند با همت والای خودشان در این مدت کم این کار خیر را انجام دهند  نهایت  تشکروقدر دانی نموده  وازخداوند متعال برای تمامی زحمت کشان نظام در کشورمان مخصوصا مدیریت محترم  و اولیاء مدرسه  سلامتی و توفقیق خدمتگذاری هر چه بیشتر را داریم

با تشکر جمعی از اولیا دانشآموزان مدرسه ابتدایی نور اسلام مرند (دکتر فرهمند سابق)