فرماندار مرند در این جلسه از کاندیداها تشکر کردند که در ایجاد جو پرشور انتخاباتی مشارکت دارند و باعث حضور مردم در صحنه می شوند و مواردی را برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور و بدون هرگونه تنش در جوی برادرانه و صمیمی به آنها متذکر شدند که در ذیل می آید : مراقب و […]

فرماندار مرند در این جلسه از کاندیداها تشکر کردند که در ایجاد جو پرشور انتخاباتی مشارکت دارند و باعث حضور مردم در صحنه می شوند و مواردی را برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور و بدون هرگونه تنش در جوی برادرانه و صمیمی به آنها متذکر شدند که در ذیل می آید :

مراقب و مواظب افراد نفوذی از جریانات معاند نظام و همچنین افراد معلوم الحال در ستادهای خود باشید که این افراد نه برای ایجاد جو انتخاباتی و نه برای تبلیغات برای کاندیدایی بلکه برای مقاصد و مطامع دیگر در ستادها حاضر می شوند و هدف آنها رای آوردن شخص خاصی نیست بلکه در پی موج سواری و جوسازی و سوء استفاده از فضای رقابتی نامزدها هستند .

از قانون در تبلیغات انتخاباتی عدول نکنید و 5 روز مانده به روز انتخابات ، نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای ، برای صدور کارت به هیئت نظارت شهرستان معرفی شوند و نمایندگان نامزدها در شعب حق ندارند در صف رای دهندگان وارد شوند و حق نوشتن رای برای کسی را ندارند .

معرفی رییس ستاد با مشخصات کامل به فرمانداری و همچنین محل استقرار ستاد . هر نماینده حق دارد در شهرستان مرند دو ستاد به تفکیک خواهران و براردان مستقر نماید و در شهرهای اقماری بناب جدید ، کشکسرای ، یامچی و زنوز دو ستاد به تفکیک خواهران و برادران مفتوح نماید .
اگر شخصیتی کشوری و استانی حمایت خود را از نامزد ی در شهرستان اعلام نماید باید در تبلیغات فقط نام و نام خانوادگی وی درج شود نه عنوان حقوقی و مسئولیت های وی و حتما باید با امضا حمایت خود را اعلام نماید .

همچنین حمایت گروه ها و جرایانات سیاسی داخل نظام باید باید از تهران و مرکز ستاد صورت گیرد نه شعبه های استانی این جریانات
عکس ها و تصاویر باید در اندازه 10*15 چاپ شوند و در صورت چاپ زندگینامه و برنامه در یک دفترچه ابعاد دفترچه باید 20*25 و تصاویر درج شده در آنها 10*15 باشد .

نصب عکس بغیر از محلهای مجاز که توسط شهرداری مرند و شهرهای تابعه و دهیاری ها تعبیه شده مجاز نیست و پاره کردن تصاویر رقبا و یا الصاق عکس روی عکس رقبای دیگر غیر قانونی است همچنین استفاده از تلوزیون شهری ممنوع است .

تخریب و تبلیغ سوء علیه نامزدهای دیگر از هر طریقی اعم از پخش شب نامه و سخنرانی علیه دیگر نامزدها و جو سازی و شایعه سازی ممنوع است .

دیگردر افکار عمومی و بینش بالای سیاسی مردم کسی که با تخریب دیگران و جو سازی و شایعه سازی در پی جمع کردن رای می باشد پذیرفتنی نیست و بهتر است نامزدها طرح و برنامه خود را ارایه نمایند و اذهان مردم را برای انتخاب فرد اصلح آزاد بگذارند .

به شایعات و جو سازی ها و اخبار کذب که از مبادی غیر از مبادی مجاز گزارش شوند توجه نکنید و رابط فرماندار با کاندیداها رییس اداره سیاسی فرمانداری می باشد .

ثبت شکایت باید توسط خود کاندیدا و یا رییس دفتر وی در دفتری که به این منظور توسط هیئت نظارت تعبیه شده صورت گیرد .

تبلیغات کارمندان و روسای ادارات در ساعات اداری بدون اخذ مرخصی به نفع شخص خاصی ممنوع است اما با اخذ مرخصی کارمندان می توانند در این ساعات به تبلیغ بپردازند همچنین استفاه از امکانات ادارات دولتی و یا هرموسسه ای که منتسب به دولت است جرم محسوب می شود و نباید بیت المال به نفع شخص خاصی مورد مصرف قرار گیرد .

تبلیغات کاندیداها ازروز پنج شنبه مورخ 4/12/90 ساعت 8صبح شروع و در پنجشنبه 11/12/90ساعت 8 صبح درست 24 ساعت قبل از آغاز رای گیری به اتمام خواهد رسید .

اطمینان قلبی داشته باشید عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات شهرستان به نفع یا له هیچ کانیدایی وارد نخواهند شد و رقیب کاندیدای خاصی نیستند و فقط در پی اجرای انتخابات صحیح و سالم و بدون تنش در جوی مردمی و برادرانه هستند واز کاندیداها تشکر میکنند که در پی ایجاد شور انتخاباتی و حضور هرچه بیشتر مردم در صحنه و پای صندوق های رای هستند