به گزارش اخبار به روز مرند :براساس شنیده از این حکایت دارد که بزودی در هفته  های آیه شاهد تعغیرات در مسئولیته ای شهرستان مرند خواهیم شد …این پی لرزه ها تعغیراتی چرا و چگونه در این منطقه سرعت گرفته است خوا سته های شهروندان مرندی است که امید آن میرود مسئولین دیربط در این مورد […]

به گزارش اخبار به روز مرند :براساس شنیده از این حکایت دارد که بزودی در هفته  های آیه شاهد تعغیرات در مسئولیته ای شهرستان مرند خواهیم شد …این پی لرزه ها تعغیراتی چرا و چگونه در این منطقه سرعت گرفته است خوا سته های شهروندان مرندی است که امید آن میرود مسئولین دیربط در این مورد پاسخگو  باشند .

گفتنی است در این شاهد تعغیر شهردار و فرماندار جدید در منطنقه بودیم بنابه اظهار فرماندار جدید در طول دوران خدمت به نظام این یازدهمین معارفه آقای علیار را ستگو بعنوان معاون استاندار آذر بایجانشرقی وفرماندار ویژه شهرستان مرند می باشد