رئيس ستاد انتخابات شهرستان مرند هرگونه شايعه مبني بر ابطال انتخابات شوراي شهر مرند را تكذيب كرد . رضواني در گفتگوي اختصاصي با خبر نگار صداو سيما در مرند ساعتي پيش با اعلام اينكه هيچ گونه اقدامي مبني بر ابطال انتخابات شوراي شهر مرند از سوي هيئت اجرايي و نظارت انجام نگرفته است به شايعات […]

رئيس ستاد انتخابات شهرستان مرند هرگونه شايعه مبني بر ابطال انتخابات شوراي شهر مرند را تكذيب كرد .
رضواني در گفتگوي اختصاصي با خبر نگار صداو سيما در مرند ساعتي پيش با اعلام اينكه هيچ گونه اقدامي مبني بر ابطال انتخابات شوراي شهر مرند از سوي هيئت اجرايي و نظارت انجام نگرفته است به شايعات پاسخ داد .
فرماندار مرند با اشاره به اينكه مهلت رسيدگي قانوني به شكايات و اعتراضات در روز پنجشنبه آخر وقت اداري امروز خاتمه يافت و در اين مورد هم شكاياتي از سوي برخي از كانديداها به هيئت هاي نظارت و اجرايي و فرمانداري مرند ارجاع شده بود،و اين موارد در هيئت نظارت و اجرايي بررسي شده كه هيچگونه مدرك قانوني مستنددر ابطال انتخابات چهارمين دوره از شوراي شهر مرند مشاهده نگرديد .

حميدي رئيس هيئت نظارت بر چهارمين دوره ازانتخابات شوراي هاي اسلامي شهرستان مرند نيز به خبرنگار صداو سيما گفت با توجه به اينكه هر گونه ارائه شكايات حق قانوني كليه كانديدا ها بود و هيئت نظارت نيز طبق وظيفه قانوني تا آخر وقت اداري تمامي موارد را بررسي و هيچگونه ايرا د قانوني سندار مبني بر ابطال صحت انتخابات مشاهد نگرديد .
وي افزود در روزشنبه بطور رسمي نظر هيئت اجرايي اعلام خواهد شد و صحت انتخابات را تاييد خواهد كرد