مهدوی رئیس کمیته آموزش ستاد انتخابات مجلش نهم با اعلام این مطلب در برگزاری دوره آموزشی نمایندگان فرماری در شهرستان مرند گفت:در این دوره از برگزاری انتخابات علاوه بر نمایندگان فرمانداری وشورای نگهبان و اجرایی و بازرسی یکنفر کاربر رایانه نیز در امراجرای صحیح انتخابات حضور و فعالیت خواهند کرد . در این دوره فرماندار […]

مهدوی رئیس کمیته آموزش ستاد انتخابات مجلش نهم با اعلام این مطلب در برگزاری دوره آموزشی نمایندگان فرماری در شهرستان مرند گفت:در این دوره از برگزاری انتخابات علاوه بر نمایندگان فرمانداری وشورای نگهبان و اجرایی و بازرسی یکنفر کاربر رایانه نیز در امراجرای صحیح انتخابات حضور و فعالیت خواهند کرد .
در این دوره فرماندار مرند نیز از نمایندگان فرمانداری خواست تا در برگزاری هر جه منظم تر و انتخابات سالم بی طرفی کامل را در روز اخذ رای رعایت کنند و مراقب باشند که کوچکترین حرکتی به نفع و یا له کاندیداهادر محل شعبه های اخذرای صورت نگیرد چراکه نماینده فرماندار بعنوان رئیس شعبه مسئول حفظ نظم و انظباط شعبه و رعایت دقیق آغاز و خاتمه وقت قانونی رای گیری و نظارت برکار اعضای شعبه نیز ارند .
رضوانی صیانت از آرای مردم را مهمترین وظایف نمایندگان فرمانداری ذکر کرد و افزود نماینده فرمانداربه عنوان فردی امین از طرف فرماندارکار اخذ رای را در زمان برگزاری و اعلام تمدید را ازسوی مراگز قانونی شهرستان و استان برعهده دارند .
رئیس مرکز حوزه انتخابیه مرند و جلفا تنظیم دقیق زمان شروع وخاتمه برگزاری انتخابات در شعبه مربوطه در صحت و سلامت کامل و حفظ امنیت شعبه با همکاری محافظین شعبه و نظارت بر کار دیگر اعضای صندوق و گزارش سریع مشکلات احتمالی برای برطرف کردن آن در اسرع وقت .بازرسی شعبه قبل از شروع رای گیری و جلوگیری از تبلیغ در زمان احذ رای را از مهمترین وظایف نمایندگان فرمانداری برشمرد و از آمادگی کامل فرمانداری و عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات سالم در مرکز حوزه انتخابیه مرند و جلفا خبرداد.