فرماندار مرند در کارگاه آموزشی بازرسان انتخاباتحوزه مرند و جلفا ب اشاره به اینکه همه اعضای برگزار کننده انتخابات از بین خود مردم مردم هستند و این نشان دهنده مبنای مردمی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی است وتمامی مراحل اجرا ، نظارت و بازرسی و اخذ رای کاملا حضور و نظارت خواند داشت رضوانی با […]


فرماندار مرند در کارگاه آموزشی بازرسان انتخاباتحوزه مرند و جلفا ب اشاره به اینکه همه اعضای برگزار کننده انتخابات از بین خود مردم مردم هستند و این نشان دهنده مبنای مردمی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی است وتمامی مراحل اجرا ، نظارت و بازرسی و اخذ رای کاملا حضور و نظارت خواند داشت

رضوانی با اشاره به جایگاه مجلس و در راس همه امورات در نظام اسلامی است گفت در جمهوری اسلامی هیچ کسی حق انحلال مجلس را ندارد و حتی رهبری و ریاست جمهوری در نظام اسلامی طبق شرایطی قابل عزل هستند اما در مورد انحلال مجلس در قانون پیش بینی صورت نگرفته و هیچ گونه اختیاری هم به کسی داده نشده است .

مجلس می تواند از رییس جمهور سوال نماید و حتی رییس جمهور را استیضاح کند و رای به کفایت یا عدم کفایت رییس جمهور بدهد چنانچه در قضیه بنی صدر این کار اتفاق افتاد .

وی درادامه افزودند در هرصندوق تعداد 15 نفر اعم از نیروهای امنیتی و بازرسی و نظارتی و اعضای صندوق حضور خواهند داشت و نامزدها هم می توانند نماینده ای در هر صندوق داشته باشند لذا امکان هیچ گونه تقلبی وجود ندارد .

همچنین رضوانی با اشاره به ثبت کد ملی افراد رای دهنده در سامانه جامع انتخابات رای دادن دوباره در انتخابات را امکان ناپذیر دانستند افزودند وحتی اگر کسی در دورترین نقطه کشور رای دهد نمی تواند در جای دیگری دوباره در انتخابات شرکت نماید .

رییس ستاد انتخابات شهرستان مرند با اشاره به رد صلاحیت تعداد کمی از کاندیداها اظهار داشت احراز صلاحیت و تایید صلاحیت نمایندگان دفاع از حقوق مردم است و نفع شخصی و غرضی در احراز صلاحیت ها وجود ندارد و تایید صلاحیت بعضی افراد تعدی به حقوق مردم است و در عین حال عدم احراز صلاحیت بعضی افراد برای نمایندگی مجلس به معنی نفی کلی این افراد نیست بلکه به جهت جایگاه والای مجلس در نظام اسلامی باید کسانی که به آن راه می یابند دارای صلاحیت حداکثری باشند .

وی بازرسی صندوق قبل از پلمپ شدن ونظارت بر پلمپ صحیح صندوق و نظارت بر نحوه رای گیری و نحوه کار عوامل اجرایی صندوق و رعایت دقیق زمان اخذ رای و بازگشایی دوباره صندوق و همچنین تنظیم صورتجلسات مربوط به تعداد رای و تعرفه و تعداد آرای اکتسابی کاندیداها را عهده بازرسان انتخابات قرار دارد و در عین حال بازرسان نمی توانند در مراحل کاری صندوق ها دخالت کنند و فقط گزارش موارد احتمالی به وجود آمده را بر عهده دارند .