وحید پلسنگی مسئول ستاد انتخابات مردمی محمد حسن نژاد اعلام کرد بمنظورتجلیل از حضور حماسی مردم مرند و جلفا در انتخابات مجلس نهم مراسم دیدار مردمی آقای حسن نژاد امروز بعد ازظهر ساعت 15وسی دقیقه در سالن و رزشی و لیعصر مرند برگزار خواهد شد

وحید پلسنگی مسئول ستاد انتخابات مردمی محمد حسن نژاد اعلام کرد بمنظورتجلیل از حضور حماسی مردم مرند و جلفا در انتخابات مجلس نهم مراسم دیدار مردمی آقای حسن نژاد امروز بعد ازظهر ساعت 15وسی دقیقه در سالن و رزشی و لیعصر مرند برگزار خواهد شد