رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرند عنوان كرد : اداره كل راه وشهرسازي استان عامل اصلي بلاتكليفي استاديوم 5 هزارنفري شهرستان مرندمي باشد به گزارش خبرنگار صداوسيما علي نجاري رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند در گفتگو با خبرنگار ما گفت :درسال 85ازاعتبارات ملي ودرراستاي پيگيريهاي مكررمسئولين امرزمان وبه نابه نيازجدي شهرستان به داشتن […]

رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرند عنوان كرد :
اداره كل راه وشهرسازي استان عامل اصلي بلاتكليفي استاديوم 5 هزارنفري شهرستان مرندمي باشد
به گزارش خبرنگار صداوسيما علي نجاري رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند در گفتگو با خبرنگار ما گفت :درسال 85ازاعتبارات ملي ودرراستاي پيگيريهاي مكررمسئولين امرزمان وبه نابه نيازجدي شهرستان به داشتن اولين استاديوم ورزشي بعدازپيروزي انقلاب درمرند كه تنهايك استاديوم پير60ساله تختي باوجوداستعدادهاي ويژه شهرستان دررشته هاي توپي علي الخصوص رشته پرطرفدارفوتبال كه مي توان گفت درسالهاي اخيرهم درسطح استان وهم درسطح كشوري داراي بازيكن درتيم هاي مطرح وهم وجودداوران باسابقه درسطح استاني وكشوري مي باشد.
وي در ادامه اظهار داشت :علي رغم پيگيريهاي بعمل آمده درطول چندين سال گذشته پروژه استاديوم 5هزارنفري وتشكيل جلسات متعدددرفرماندري باحضورنماينده مجلس ومسئولين امرسابق ودرحال حاضر،اداره مسكن شهرسازي به تعهدات خوددرقبال مشخص نمودن زمين واگذارشده كه به معارض برخورده ومعارض باحكم قضايي توقف عمليات راكسب نموده وبازمين واگذاري مانده ادامه روندپروژه ميسرنيست اين شهرستان وعلي الخصوص جوانان عزيزراازداشتن نعمت استاديوم ورزشي محروم نموده است؟حال واقعاچه كسي بايداين مسئله حياتي راكه بعنوان يك مسئله مهم ورزشي دراين شهرستان است بايدرفع نمايد؟
چه كسي بايدپاسخگوبه خيل علاقمندان ورزشي فوتبال بايدباشد؟