زارعیان  رئیس کمسیون نظارت و اداره صنعت و معدن شهرستان مرند :با بیان اینکه بر اساس  انتخابات داخلی هیئت مدیره اتاق اصناف  شهرستان مرند در جلسه ای که بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید اتاق اصناف در محل اداره صنعت و معدن  و تجارت شهرستان مرند با حضور اعضای کمسیون و نماینده فرمانداری ویژه مرند برگذار […]

زارعیان  رئیس کمسیون نظارت و اداره صنعت و معدن شهرستان مرند :با بیان اینکه بر اساس  انتخابات داخلی هیئت مدیره اتاق اصناف  شهرستان مرند در جلسه ای که بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید اتاق اصناف در محل اداره صنعت و معدن  و تجارت شهرستان مرند با حضور اعضای کمسیون و نماینده فرمانداری ویژه مرند برگذار شد و هیئت مدیره جدید با رای شرکت کنندگان به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند .

حاج رضا اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند .

اسداله غفاری نائب رئیس اول …………..

حسین قدیمی نائب رئیس دوم …………

محرم اکبری خزانه دار ………….

حجت شیخ السلامی دبیر