به گزارش پایگاه  خبری اخبار به روز مرند :مردم ولایتمدار مرند همزمان با سراسر ایران اسلامی پس از شنیدن خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی و بعد از فریضه نماز عبادی – سیاسی جمعه در محکومیت جنایت آمریکا راهپیمایی کردند.      

به گزارش پایگاه  خبری اخبار به روز مرند :مردم ولایتمدار مرند همزمان با سراسر ایران اسلامی پس از شنیدن خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی و بعد از فریضه نماز عبادی – سیاسی جمعه در محکومیت جنایت آمریکا راهپیمایی کردند.

۴۴۶۶۳۲۴۳۶_۲۶۲۸۳۸ ۴۴۷۸۲۴۴۴۷_۲۶۱۳۸۱ ۴۴۷۸۲۵۸۸۸_۲۶۲۰۵۸ ۴۵۵۲۱۲۰۹۷_۱۷۴۶۶۳ ۴۶۳۵۰۱۳۶۱_۳۶۱۹۱۸ ۴۶۴۰۱۷۷۶۳_۳۹۱۲۸۱