رییس شورای اسلامی شهر مرند گفت: پاسخگویی به مباحث جدید در حوزه مدیریت شهری دلیل تشکیل کمیسیون های هفت گانه شورای شهر است.  اکبر یحیوی روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر مرند اظهار داشت: براساس آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر وتصویب اعضای شورای اسلامی شهر هفت کمیسیون تشکیل می گردد چرا که به […]

رییس شورای اسلامی شهر مرند گفت: پاسخگویی به مباحث جدید در حوزه مدیریت شهری دلیل تشکیل کمیسیون های هفت گانه شورای شهر است.

 اکبر یحیوی روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر مرند اظهار داشت: براساس آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر وتصویب اعضای شورای اسلامی شهر هفت کمیسیون تشکیل می گردد چرا که به دلیل ایجاد مباحث جدیدی ایجاد شده است وباید به آنها پاسخ داده شود.

وی افزود: بر اساس آئین نامه اجرایی شوراهای شهر هر عضو موظف است حداقل دریک کمیسیون عضو باشد پس با توجه به کاهش اعضا می توانیم عضویت اعضا در بیش از یک کمیسیون را دردستور کار قراردهیم.

رییس شورای اسلامی شهر مرند در پایان خاطر نشان کرد: تعداد کمیسیون ها زیاد است لازم است از سه عضو شورا تشکیل شود و هر عضو شورای شهر مرند در سه کمیسیون عضویت دارد تا هر کمیسیون حداقل با سه عضو تشکیل شود.