رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرنددرجلسه منطقه ای هیئت کشتی: ایجادخانه کشتی درسال 93 درمرند باعث رشدوپویایی وگرایش جوانان به این رشته شده است جلسه منطقه ای کشتی که باحضورروسای محترم هیئت های مرند شبسترجلفا وهیئت رئیسه هیئت کشتی درمرند برگزارشد درابتدای جلسه علی نجاری رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرند بااشاره به اینکه قبلادرشهرستان […]

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرنددرجلسه منطقه ای هیئت کشتی:
ایجادخانه کشتی درسال 93 درمرند باعث رشدوپویایی وگرایش جوانان به این رشته شده است
جلسه منطقه ای کشتی که باحضورروسای محترم هیئت های مرند شبسترجلفا وهیئت رئیسه هیئت کشتی درمرند برگزارشد درابتدای جلسه علی نجاری رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرند بااشاره به اینکه قبلادرشهرستان مرندمحل تمرین هیئت کشتی نامناسب بودعلی رغم مشکلات مالی توانستیم نسبت به ایجادخانه کشتی درمرند اقدام نماییم ونتیجه آن میزبانی مسابقات استانی درتمامی رده های سنی درمرند وکسب مقامهای رنگارنگ قهرمانی استانی وحتی انتخاب 8نفرازتیم مرنددرتیم کشوری رامی تواند اشاره کرد.

وی برتوسعه این رشته پهلوانی درشهرستان ودرشهرهای اقماروروستاهای پرجمعیت دربرنامه های خوددرسال ۹۳ اشارکردوعنوان نموداگراسپانسرهای مالی بتوانندازهیئت کشتی حمایت نمایند این رشته درسطح شهرستان قابلیت توسعه ورشدراداردومی توان درآینده قهرمانان ارزنده کشور وحتی جهانی پرورش داد

.وی ضنجاری ضمن تشکرازحضوررئیس هیئت کشتی استان آقای وظیفه خواه اظهار کردشهرستان مرندآمادگی خودراجهت میزبانی مسابقات وبرگزاری دوره های داوری ومربیگری رادارد.

در ادامه این   جلسه  وظیفه خواه رئیس هیئت کشتی  استان  بااشاره به فعالیت های چشمگیرهیئت کشتی مرند درسال گذشته ازهماهنگیهای اداره ورزش باهیئت کشتی قدردانی نمودونسبت به تشریح اهداف هیئت کشتی استان درسال جاری نمود.