به گزارش اخبار به روز مرند :مرتضی موحد نیا با اشاره به اینکه امروز با حضور تهیه کننده برنامه رادیو. صدا وسیما در شهرداری مرند در مورد نحوه راه اندازی رادیو شهر با شهردار ی مذاکرتی انجام  شد خاطر نشان کرد برای تاسیس رادیو شهر مرند مقرر شد  دو مین جلسه در صداو سیمای استان بزودی […]

به گزارش اخبار به روز مرند :مرتضی موحد نیا با اشاره به اینکه امروز با حضور تهیه کننده برنامه رادیو. صدا وسیما در شهرداری مرند در مورد نحوه راه اندازی رادیو شهر با شهردار ی مذاکرتی انجام  شد خاطر نشان کرد برای تاسیس رادیو شهر مرند مقرر شد  دو مین جلسه در صداو سیمای استان بزودی تشکیل شود و با مشارکت شهرداری مرند و صداو سیما شهروندان مرندی صاحب رادیو شهر می  شوند

۹۰۰۰۰۰۰ download (10) images (11) images (13)