به گزارش اخبار به روز مرند “:پس از مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه ، شورا های اسلامی شهر شهرستان مرند اقدام به انتخاب شهردار و یا سرپرست نمودند  که به شرح زیر میباشد . جناب آقای مرتضی موحد نیا با رای اعضا محترم شورا ی اسلامی شهر مرند به عنوان شهردار مرند که در […]

به گزارش اخبار به روز مرند:پس از مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه ، شورا های اسلامی شهر شهرستان مرند اقدام به انتخاب شهردار و یا سرپرست نمودند  که به شرح زیر میباشد .

جناب آقای مرتضی موحد نیا با رای اعضا محترم شورا ی اسلامی شهر مرند به عنوان شهردار مرند که در سمت خود ابقا شد .

جناب آقای جبار فرجی با رای اعضا محترم شورا ی اسلامی به عنوان سرپرست شهرداری شهر زنوز معرفی شد .

جناب آقای قادر حاج علیزاده  با رای اعضا محترم شورای اسلامی شهر کشکسرای به عنوان سرپرست شهرداری کشکسرای معرفی شد .

جناب آقای علی جهازی با رای اعضا محترم شورای اسلامی شهر بناب مرند به عنوان سرپرست شهرداری بناب مرند معرفی شد.

جناب آقای مهدی فضل زاده با رای اعضا محترم شورای اسلامی شهر یامچی به عنوان سرپرست شهرداری یامچی معرفی شد .