مجلس تذکر حاج رحیم قاسمی . مدیر عامل موسسه قرض الحسنه جوانان خیر روز پنجشنه ۹۳/۱۲/۲۱از ساعت ۱۵الی ۱۷ در مسجد جامع مرند منعقد خواهد شد

مجلس تذکر حاج رحیم قاسمی .

مدیر عامل موسسه قرض الحسنه جوانان خیر روز پنجشنه ۹۳/۱۲/۲۱از ساعت ۱۵الی ۱۷ در مسجد جامع مرند منعقد خواهد شد

rghasemi (1)