یداله هاشم زاده مدیر عامل مرکز نگهداری توانبخشی کبریا گفت: در این مرکز۳۵نفر کودک معلول زیر ۱۵سال نگهداری می شوند. وی در ادامه افزود: این کودکان دراین مرکز روزانه ازخدمات توانبخشی,گفتاردرمانی,کاردرمانی و روانشناسی بهرمنده می گردند و باید آماده و توانبخشی  شوند تا بتوانند به مدرسه استثنایی وارد شده تادر آنجا مورد […] به گزارش […]

 یداله هاشم زاده مدیر عامل مرکز نگهداری توانبخشی کبریا گفت: در این مرکز۳۵نفر کودک معلول زیر ۱۵سال نگهداری می شوند. وی در ادامه افزود: این کودکان دراین مرکز روزانه ازخدمات توانبخشی,گفتاردرمانی,کاردرمانی و روانشناسی بهرمنده می گردند و باید آماده و توانبخشی  شوند تا بتوانند به مدرسه استثنایی وارد شده تادر آنجا مورد […]

به گزارش اخبار به روز مرند :، یداله هاشم زاده مدیر عامل مرکز نگهداری توانبخشی کبریا گفت: در این مرکز۳۵نفر کودک معلول زیر ۱۵سال نگهداری می شوند.

وی در ادامه افزود: این کودکان دراین مرکز روزانه ازخدمات توانبخشی,گفتاردرمانی,کاردرمانی و روانشناسی بهرمنده می گردند و باید آماده و توانبخشی  شوند تا بتوانند به مدرسه استثنایی وارد شده تادر آنجا مورد تعلیم وتربیت قراربگیرند.

هاشم زاده تصریح کرد:در حال حاضر حدود ۴۰۰فقره پرونده مددکاری برای خانواده های نیازمند و مستمند تشکیل شده که توسط مددکاران این مرکز ارائه خدمات می شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد:  کلیه خدمات این مرکززیر نظر اداره بهزیستی مرند و کارشناسان اداره و توسط متخصصین و مربیان مجرب کنترل ونطارت می شود.