مسابقات قهرمانی کونگ فو استانی در چهار رده سنی بزرگسالان – جوانان – نوجوانان و نونهالان به  میزبانی شهرستان مرند بمدت دو روز در سالن ورزشی ولیعصر این شهر  برگزار می شد عصر روز گذشته خاتمه ودر رده سنی بزرگسالان و جوانان تیم تبریز الف اول – شبستر دوم و تیم مرند سوم شد در رده سنی […]

مسابقات قهرمانی کونگ فو استانی در چهار رده سنی بزرگسالان – جوانان – نوجوانان و نونهالان به  میزبانی شهرستان مرند بمدت دو روز در سالن ورزشی ولیعصر این شهر  برگزار می شد عصر روز گذشته خاتمه ودر رده سنی بزرگسالان و جوانان تیم تبریز الف اول – شبستر دوم و تیم مرند سوم شد در رده سنی نونهالان و نوجوانان نیز تیم الف تبریز مقام اول و تیمهای الف مرند و مراغه به ترتیب مقامهای دوم و سوم ربه خود اختصاص دادند
در ابن دوره از مسابقات که با شرکت 15 تیم از شهرهای استان آذر بایجانشرقی در قالب 217 ورزشکار بمدت 2 روز  که در اوزان مختلفبه رقابت پرداختند که در خاتمه این نتایج  انفرادی نیز بدست آمد  :
بزرگسالان تورج ولیزاده ازبناب – سجادشیری از اسکو – عبداله بابایی و علی خدایاری از مرند  – محمد سیف الهی
در رده سنی جوانان -احد کعبی – از شبستر- محمد ابری از تبریز – رضا شریفی از شبستر جواد نجفی و محمد رضا فریدونی از مرند و ابوالفضل حاتمی از تبریز
در رده سنی نوجوانان -علی داوری از عجب شیر – رضاهادی ازتبریز- امیر ضا سیفی و محمد جواد ی از مرند
و  در ده سنی نونهالان آیدین موسالو امیر حسین عبدل زاده و محمد هادی فرزانگی از مرند و نیما خاکپور از جلفا نفرات برتر انتخاب و جوایز و  حکم قهرمانی این دوره از مسابقات را بدست آوردند
uvs141004-010 uvs141004-013 uvs141004-019 uvs141004-049 uvs141004-039 uvs141004-034 uvs141004-026 uvs141004-025 uvs141004-041 uvs141004-042 uvs141004-047