فرمانداري مرند با انتشار آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري را درشهرستان مرند اعلام كرد . براساس اين گزارش در اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري ،ضمن تقدير و تشكر از حضور حماسي مردم متدين شهرستان مرند در انتخابات رياست جمهوري وشوراها به اطلاع اهالي شهرستان مرند ميرساند در نتيجه انجام انتخابات كه در روز جمعه 24 […]

فرمانداري مرند با انتشار آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري را درشهرستان مرند اعلام كرد .
براساس اين گزارش در اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري ،ضمن تقدير و تشكر از حضور حماسي مردم متدين شهرستان مرند در انتخابات رياست جمهوري وشوراها به اطلاع اهالي شهرستان مرند ميرساند در نتيجه انجام انتخابات كه در روز جمعه 24 خرداد در شهرستان مرند به عمل آمد از جمع آراي ماخوذه 141798برگ بود كه در نتيبجه اين آرا بدست آمد .

1-آقاي حسن روحاني داراي 96146راي .

2-آقاي سعيد جليلي داري 14549راي .

3-آقاي محسن رضايي مير قائدداراي 9042راي .
آقاي علي اكبر ولايتي داراي 8629راي .

4آقاي محمد با قر قاليباف داراي 7860 راي .

آقاي سيد محمد غرضي داراي 1376 راي .

بوده اند ،اينك در اجراي ماده قانون انتخابات رياست جمهوري از تاريخ انتشار اين آگهي به كدت 2 روز هيات اجرايي در محل فرمانداري مرند براي قبول شكايات آماده مي باشد .در ضمن برابر تبصره 2مادهفوق شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ،نام خانوادگي ،شغل ،نشاني كامل ،شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن)و اصل امضاي شاكي را داشته باشد .همچنين با توجه به تبصره 3 ماده مذكور ،در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و ژيگيري است .
رضواني .
فرماندار شهرستان مرند