نماینده مردم مرند و جلفا با اشاره به سابقه تاریخی شهرستان مرند و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا و همجواربودن با کشورهای آسیای میانه و ترکیه ووجود منطقه آزاد تجاری ارس  راه اندازی رادیو شهر مرند را لازم وضروری دانست و اظهار کرد این طرح بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان هزینه در […]

نماینده مردم مرند و جلفا با اشاره به سابقه تاریخی شهرستان مرند و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا و همجواربودن با کشورهای آسیای میانه و ترکیه ووجود منطقه آزاد تجاری ارس  راه اندازی رادیو شهر مرند را لازم وضروری دانست و اظهار کرد این طرح بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت