هفته نیروی انتظامی فرضتی شد تا بدینوسیله از تلاش و فداکاریهای پرسنل ایثار گر و جان برکف نیروی انتظامی  در ایجاد نظم و امنیت جامعه فعالیت چشمگیر دارند تقدیر و تشکر و برهمه عزیزان تلاشکراین هفته را تبربک عرض نماییم      

هفته نیروی انتظامی فرضتی شد تا بدینوسیله از تلاش و فداکاریهای پرسنل ایثار گر و جان برکف نیروی انتظامی  در ایجاد نظم و امنیت جامعه فعالیت چشمگیر دارند تقدیر و تشکر و برهمه عزیزان تلاشکراین هفته را تبربک عرض نماییم

 

images (6)images (4)

 

 

images (3)images (2)

images (1)download (3)

images (7)