واریزیارانه نقدی شهریور ماه امشب/فرزندان تازه متولد از این ماه یارانه می گیرند مرند واحد مرکزی خبر : چهل و دومین یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه جاری ساعت 24 امشب (22 شهریور ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش خبرنگار کا، یارانه شهریور ماه همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان […]

واریزیارانه نقدی شهریور ماه امشب/فرزندان تازه متولد از این ماه یارانه می گیرند

مرند واحد مرکزی خبر : چهل و دومین یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه جاری ساعت 24 امشب (22 شهریور ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش خبرنگار کا، یارانه شهریور ماه همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر است.

همچنین قرار است یارانه فرزندان تازه متولد شده از ماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.