طی حکمی از سوی  محسن عرب باغی مدیر عامل منطقه آزاد ارس ،  وحید پلسنگی به عنوان مسئول ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد ارس منصوب  و مشغول بکار شد .  وحید پلسنگی پیش از این به عنوان  مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی گمرک نوردوز  مشغول بوده و دارای عناوین و مسئولیت های متعدد ورزشی […]

طی حکمی از سوی  محسن عرب باغی مدیر عامل منطقه آزاد ارس ،  وحید پلسنگی به عنوان مسئول ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد ارس منصوب  و مشغول بکار شد .

 وحید پلسنگی پیش از این به عنوان  مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی گمرک نوردوز  مشغول بوده و دارای عناوین و مسئولیت های متعدد ورزشی   رئیس هیات انجمن های ورزشی در شهرستان مرند را برعهده داشته و افتخارات نیز در این عرصه دارا می باشد .

 گفتنی است پیشتر مسئولیت ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد ارس به عهده اکبرزاده بود که در مراسم معارفه از فعالیت های  وی نیز در مدت مسئولیتش تقدیر به عمل آمد