به گفته مسئول ارتباطا ت مردمی دکتر حسن  نژاد بحث کلی  نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمسیون اقتصادی مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری هم در این مورد تاکید داشته و دارند، فردا ساعت 17 و ده دقیقه از شبکه استانی سهند پخش خواهد شد

به گفته مسئول ارتباطا ت مردمی دکتر حسن  نژاد بحث کلی  نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمسیون اقتصادی مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری هم در این مورد تاکید داشته و دارند، فردا ساعت 17 و ده دقیقه از شبکه استانی سهند پخش خواهد شد