به گزارش اخبار به روز مرند :در این مراسم از سوی شبکه بهداشت ودر مان مرند و همکاری اداره ورزش و جوانان برگز ار شد شرکت کنندگان با صعود خانوادگی به قله شهدا ( یوموری نپه ) با شعار ایمن غذا از مزرعه تا سر سفره سومین روز از هفته سلامت را گرامی داشتند . […]

به گزارش اخبار به روز مرند :در این مراسم از سوی شبکه بهداشت ودر مان مرند و همکاری اداره ورزش و جوانان برگز ار شد شرکت کنندگان با صعود خانوادگی به قله شهدا ( یوموری نپه ) با شعار ایمن غذا از مزرعه تا سر سفره سومین روز از هفته سلامت را گرامی داشتند .

در خاتمه  پس از سخنرانی دکتر شیخ رئیس شبکه و بهداشت شهرستان مرند و امیری راد رئیس هیئت های ورزش همگانی و بخشدار مر کزی مرند بر اهمیت سلامت در بین خانوادها تاکید کرند وبه قید قرعه  شرکت گنندگان جوایزی اهداء شد .

uvs150423-001 uvs150423-004 uvs150423-008 uvs150423-009 uvs150423-011 uvs150423-017 uvs150423-019 uvs150423-020 uvs150423-021 uvs150423-023 uvs150423-024 uvs150423-025 uvs150423-027 uvs150423-028 uvs150423-029