گرشاسبی فرماندار ویژه شهرستان مرند در مراسم معارفه خود گفت : من فرماندار دوران صلح خواهم بود.

 

یه گزارش اخبار به روز مرند:شاسبی فرماندار ویژه شهرستان مرند در مراسم معارفه خود گفت : منگرشاسبی فرماندار ویژه شهرستان مرند در مراسم معارفه خود گفت : من فرماندار دوران صلح خواهم بود. فرماندار دوران صلح خواهم بود. وی در ادامه افزود:اگر بخواهیم شهرستان مرند توسعه یابد باید اهل همکاری باشیم و نگاه عام و مدیریت هوشمندانه را به عنوان رمز توسعه شهرستان قرار دهیم

 

گرشاسبی اظهارداشت:در کنارتعامل وهمکاری باید شاخص های توسعه شهرستانرا شناسایی نموده و برای رفع مشکلات ومعضلات آن قدم برداریم وازتمام توانمندی شهرستان برای توسعه آن قدم برداریمو در این بین نگاهی به چپی و راست بودن سلایق افراد نخواهم کرد.

 

گرشاسبی پیش از این سکان مدیریت شهرستان های سراب و جلفا را به عهده داشت.

photo_2018-04-12_14-08-25 photo_2018-04-12_14-10-27 photo_2018-04-12_14-11-18