> اين مركز علوم ديني در زميني به وسعت يك هكتار در شهرك ميلاد مرند احداث ودر مدت يكسال به بهره برداري كامل خواهد رسيد

> اين مركز علوم ديني در زميني به وسعت يك هكتار در شهرك ميلاد مرند احداث ودر مدت يكسال به بهره برداري كامل خواهد رسيد