حضور جوانان چشمگیر بود، مسئولین فرهنگی قدر این روزها را بدانیم و به نیت خالص این جوانان برومند ارزش بدهیم و پاسدار باشیم

حضور جوانان چشمگیر بود،

مسئولین فرهنگی قدر این روزها را بدانیم و به نیت خالص این جوانان برومند ارزش بدهیم و پاسدار باشیم

uvs141105-048 uvs141105-049 uvs141105-050 uvs141105-051 uvs141105-053 uvs141105-054 uvs141105-055 uvs141105-056 uvs141105-057 uvs141105-058 uvs141105-059 uvs141105-060 uvs141105-062 uvs141105-070 uvs141105-071 uvs141105-074 uvs141105-075 uvs141105-076 uvs141105-079 uvs141105-080 uvs141105-081 uvs141105-082 uvs141105-083 uvs141105-085 uvs141105-088 uvs141105-090 uvs141105-092