روستای زرغان
27 نوامبر 2011

همزمان باآغاز ماه محرم یک باب مسجد در شهرستان مرند افتتاح گردید:

این مسجد در روستای زرغان افتتاح شد که با افتتاحهای دیگر متفاوت بود و آن اینکه  مسئولین شهرستان حضو.ر نداشتند اهالی خودشان هم مسجد را احداث کردند و هم خودشان نیز افتتاح  نمودند .ودر این مراسم احسان امام حسین (ع) و عزاداری نیز برگزار شد. مسجد جامع رو ستای زرغان 500 متر زیر بنابا 900میلیون […]