http://maranddailynews.ir/wp-content/uploads/2013/07/وزنه-برداری2.jpg
18 جولای 2013

اردویی تیم ملی وزنه برداری در منطقه آزادارس

ارودی تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران با شرکت 20نفر از اعضای تیم ملی و کادر فنی از مورخه اول مرداد1392بمدت 21روز در منظقه آزاد ارس اردو خواهد زد